Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC i PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-010878. Certyfikat jest ważny od 7 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada certyfikat PEFC  o numerze PL PEFC-18/0708 ważny od 27 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2021 r.  oraz certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-010878. Certyfikat jest ważny od  7 grudnia 2016 r. do 22.grudnia 2018 r.

RDLP otrzymała certyfikat łączony (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, sprzedawanego przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna i jego transport do składów.

Uzyskanie tego certyfikatu świadczy o tym, że prowadzona przez nas gospodarka leśna jest zrównoważona, odpowiedzialna oraz zgodna ze standardami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi zdefiniowanymi przez miedzynarodową organizację FSC - Forest Stewardship Council. Nasi klienci mogą być pewni, że zakupione drewno pochodzi z lasów, gdzie chroni się różnorodność biologiczną i jej wartości, zasoby wodne, gleby oraz unikatowe i wrażliwe ekosystemy i walory krajobrazowe.

 

 

 

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

 

1.    Zmiany w przyroście - tabela
 

2.      Zmiany w odnowieniu lasu
 
- Zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły 
okres oraz porównanie go z planowanymi zadaniami
 - tabela
- Zbiorcze zestawienie wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu - tabela
- Wykonanie prac odnowieniowych w ostatnich 10 latach - wykres

 
3.      Zmiany składu gatunkowego
 
- Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku - wykres
- Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres
 
4.      Zmiany struktury wiekowej
 
- Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów w ostatnim roku - wykres
- Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres
 
5.      Zbiór nasion - dane wieloletnie
 
6.      Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

7.   Pozyskanie zwierzyny-dane wieloletnie

8.   Pozyskanie choinek i stroiszu- dane wieloletnie
 
 

Lasy HCVF

 

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF(High Conservation Value Forests) wyznaczone w Nadleśnictwie Legnica:

  HCVF 1 - lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:
1.1 - obszary na których w obowiązujących planach ochrony bądź w zadaniach ochronnych nie przewiduje się wykonywanie żadnych zabiegów ochronnych - rezerwaty i Parki Narodowe,
1.2  - ostoje zagrożonych i ginących gatunków - (do tej kategorii zaliczono ostoje takich ptaków jak bocian czarny czy bielik),
  • HCVF 2 -kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,
  •  HCVF 3 -obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, w podziale na:
3.1- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej:  do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe takie jak bory chrobotkowe, borealna świerczyny bagienne czy bory bagienne typowe;
3.2 -  ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze, występujące wielkoobszarowo stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej: do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, takie jak grądy i łęgi,
  •    HCVF 4- lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych, do których zaliczono:
4.1.  lasy wodochronne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;
4.2   lasy glebochronne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej;
  • HCVF 6 -lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności; lasy tej kategorii wyznaczono na podstawie wyników konsultacji społecznych. Kategorię tą ustalano w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gminy.
Istnieje możliwość wnoszenia uwag do zamieszczonych propozycji drzewostanów HCVF na zamieszczonych mapach w trybie konsultacji ze społeczeństwem na adres : legnica@wroclaw.lasy.gov.pl , Nadleśnictwo Legnica, ul. Pawicka 4, 59-220 Legnica lub telefonicznie (076) 876-70-20, 21, 35.

 

Lasy o szczególnych  walorach przyrodniczych HCVF - obręb Legnica i Prochowice - 

13131_hcvf.pdf  i  13132_hcvf -   mapy do pobrania

 
 

Monitoring lasów HCVF za 2015 rok


W 2015 roku w drzewostanach HCVF w ramach prac z zagospodarowania lasu wykonano następujące zadania (ha):

Czyszczenie późne

143,30

Czyszczenie wczesne

152,90

Odnowienie w rębniach złożonych

83,42

Poprawki

4,86

Odnowienie zrębów

26,02

Odnowienie luk

3,12

Wprowadzanie II piętra

3,10

Grodzenie upraw   

34,30

Demontaż starych grodzeń

27,53

Pielęgnowanie upraw

493,95

Zwalczanie biologiczne grzybów w drzewostanach- profilaktyka PG-IBL

3,45

Przygotowanie gleby (awansowe)

61,73

Naturalne odnowienie zrębów,luk, w rębniach złożonych

12,46

Zwalczanie chrabąszczy techniką lotniczą

502,22

Ochrona chemiczna przed zgryzaniem

384,84

 

W ramach pozyskania drewna (m3) w roku 2015  zostały wykonane następujące prace:

 

Rębnia I

11402,80

Czyszczenia późne z pozyskaniem drewna

6,54

Cięcia przygodne w drzewostanach rębnych i przedrębnych

5044,52

Rębnie gniazdowe, częsciowe i stopniowe

13192,15

Trzebież późna

51385,43

Trzebież wczesna

5138,78

 
   

                                                                            


Obserwacje  pracowników  Nadleśnictwa Legnica w roku 2015 nie wykazały negatywnego wpływu powyższych prac gospodarczych na lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF).

Tabele zbiorcze wykonanych rębni oraz oddziaływanie czynników biotycznych, ,abiotycznych spowodowanych pożarami lasów.

Tabela zbiorcza monitoringu- pliki do pobrania:

 

Monitoring Lasów HCVF 2016

 

Monitoring Lasów HCVF  2015

 

Monitoring  lasów HCVF 2014

 

Monitoring lasów HCVF 2013

 

Monitoring lasów HCVF 2012


Monitoring lasów HCVF 2011

 

 

Drzewostany reprezentatywne

 

pliki do pobrania:
 

wykaz drzewostanów reprezentatywnych - pobierz

oraz zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych- pobierz